Samples

English to Polish: Opis aplikacji Detailed field: IT (Information Technology)
Source text - English

The weather experience tailored for (variable) with amazing live tiles and awesome lock screen support.

  New in v1.6:
 • - Support for 6 new languages: Polish, Czech, Greek, Finnish, Vietnamese, Indonesian
 • - New background images
 • - Bug fixes
  New in v1.5:
 • - Support for 11 new languages
 • - Full support for Windows Phone 7.8
 • - Improved start-up time
 • - bug fixes

Features you'll love include:

* Choose from two different live tile styles and five different live tile settings. Use the simple and elegant modern style or the graphical and beautiful rich style. Set the content of the live tile to show current, daily and hourly forecasts.

* Choose from three different lock screen styles and three different lock screen information settings. Choose your background image to represent the current weather, use a custom image or use the daily (variable) wallpaper. Set the content of the lock screen to display the current weather, daily or hourly forecasts.

* Supports both metric (variable) and imperial (variable)

* All three tile types (small, medium, wide) are supported with backtiles

* Track weather for multiple locations in the app. Forecasts and weather conditions are provided for locations around the world.

* Pin multiple locations to your start screen to track whether it's warm or cold, rainy, cloudy, windy or sunny there.

Polish to English: Prawo General field: Law/Patents
Source text - Polish Artykuł 6 [rok podatkowy]

§ 1. Strony przyjmują, iż rokiem podatkowym Podatkowej Grupy Kapitałowej X jest rok kalendarzowy.

§ 2. Pierwszy rok podatkowy Podatkowej Grupy Kapitałowej X rozpoczyna się w dniu 1 października 2014 r. i zgodnie z art. 8 ust. 2a Ustawy o PDOP trwa do 31 grudnia 2015 r.

§ 3. Rok podatkowy Podatkowej Grupy Kapitałowej X może zostać zmieniony zgodnie z art. 8 Ustawy PDOP, o ile wszystkie spółki tworzące Podatkową Grupę Kapitałową X wyrażą na to zgodę.

Artykuł 7 [czas trwania podatkowej grupy kapitałowej]

§ 1. Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat podatkowych.

§ 2. W przypadku podjęcia przez Strony decyzji o funkcjonowaniu Podatkowej Grupy Kapitałowej X po upływie okresu, na jaki Umowa została zawarta, Strony zawrą nową umowę, która podlegać będzie zgłoszeniu i zarejestrowaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Artykuł 8 [spółka reprezentująca]

§ 1. Z będzie spółką reprezentującą Podatkową Grupę Kapitałową X (dalej również: „Spółka reprezentująca”) w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 Ustawy o PDOP w zakresie obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o PDOP oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., zwanej dalej „Ordynacją podatkową”).

§ 2. Zgodnie z art. 1a ust. 7 Ustawy o PDOP do obowiązków Spółki reprezentującej należy w szczególności obliczanie, pobieranie i wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych należnego od Podatkowej Grupy Kapitałowej X.

§ 3. Zgodnie z art. 1a ust. 8 Ustawy o PDOP w przypadku zmiany Umowy lub zmiany kapitału zakładowego Y bądź zmiany kapitału zakładowego Z, Spółka reprezentująca zgłosi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 1a ust. 4 Ustawy o PDOP, takie zmiany w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

English to Polish: Opis aplikacji Detailed field: IT (Information Technology)
Translation - Polish

Pogoda w (variable), z niesamowitymi kafelkami i wspaniałym wsparciem ekranu blokady.

  Nowości w wersji v1.6:
 • - wsparcie 6 nowych języków: polskiego, czeskiego, greckiego, fińskiego, wietnamskiego i indonezyjskiego,
 • - nowe obrazki tła,
 • - naprawiono błędy.
  Nowości w wersji v1.5:
 • - wsparcie 11 nowych języków,
 • - pełne wsparcie systemu Windows Phone 7.8,
 • - poprawiono czas uruchamiania się,
 • - naprawiono błędy.

Niektóre z funkcji, które Cię zachwycą:

* Wybierz spośród dwóch różnych stylów kafelków i pięciu różnych ustawień kafelków. Zastosuj prosty, elegancki, nowoczesny styl lub atrakcyjny, bogaty, graficzny styl. Ustaw treść kafelka tak, aby pokazywał aktualne prognozy co dzień lub co godzinę.

* Wybierz spośród trzech różnych stylów ekranów i trzech różnych ustawień informacji ekranu blokady. Wybierz obrazek tła reprezentujący aktualną pogodę, używając własnego obrazka lub codziennej tapety (variable). Ustaw treść ekranu blokady tak, aby pokazywał aktualne prognozy co dzień lub co godzinę.

* Wsparcie pokazywania temperatury w obu systemach metrycznych, (variable) i (variable).

* Wszystkie trzy rodzaje plików (małe, średnie i duże) są wspierane przez kafelki.

* Śledź pogodę w wielu lokalizacjach w aplikacji. Prognozy pogody i warunki pogodowe są podawane w odniesieniu do lokalizacji na całym świecie.

* Przypnij wiele lokalizacji do ekranu startowego, aby śledzić, czy jest tam ciepło, czy zimno, czy pada deszcz, jest zachmurzenie, czy też świeci słońce.

Polish to English: Prawo General field: Law/Patents
Translation - Polish

§ 1. The Parties agree that for the X Tax Capital Group the fiscal year will be identical to the calendar year.

§ 2. The first fiscal year of the X Tax Capital Group will start on October 1, 2014 and, according to article 8, section 2a of the CIT Act, will last until December 31, 2015.

§ 3. The first fiscal year of the X Tax Capital Group can be changed, according to article 8 of the CIT Act, on condition that all the companies comprising the X Tax Capital Group agree to that.

Article 7 [the duration of the tax capital group]

§ 1. The Agreement is concluded for the period of three fiscal years.

§ 2. Should the Parties decide that the X Tax Capital Group will function after that period has passed, the Parties will conclude a new agreement which will be submitted to and registered by the appropriate head of a tax office.

Article 8 [the authorized company]

§ 1. Z will be the authorized company (hereinafter called the “Authorized company” of the X Tax Capital Group, in the understanding of article 1a, section 3, point 4 of the CIT Act, regarding the range of duties arising from the CIT Act and from the Tax Ordinance Act of August 29, 19997 (consolidated text, Journal of Laws, 2012, item 749, with later amendments, hereinafter called the “Tax Ordinance Act”

§ 2. According to article 1a, section 7 of the CIT Act, the duties of the Authorized company include calculating, collecting, and making advance corporate income tax payments as well as corporate income tax payments, due from the X Tax Capital Group.

§ 3. According to article 1a, section 8 of the CIT Act, should the Agreement or the share capital of Y, or the share capital of Z be changed, the Authorized company will submit the changes to the appropriate head of a tax office mentioned in article 1a, section 4 of the CIT Act, within 30 days from the date the changes have occurred.

German to English: Prawo, filozofia General field: Law/Patents
Source text - German Georg Lohmann „Kollektive“ Menschenrechte zum Schutz von Minderheiten?

I. Warum „kollektive“ Menschenrechte?

Der Schutz von Minderheiten ist ohne Zweifel ein aktuelles und weltweites politisches Problem. Traditionellerweise dachte man beim Begriff „Minderheiten“ an religiöse, ethnische oder linguistisch bestimmten Personengruppen, die ihre Zusammengehörigkeit und ihre besondere Lebensweise gegenüber einer Mehrheit bewahren wollen. Die europäische Geschichte und die Weltgeschichte der letzten 200 Jahre ist geprägt von den Konflikten, die sich aus der Unterdrückung von Minderheiten durch Mehrheitspopulationen ergeben, und ebenso blicken wir auf eine lange Geschichte von Versuchen zurück, zur Regulierung solcher Konflikte Minderheiten unter rechtlichen Schutz zu stellen. Ging es zuerst um den rechtlichen Schutz religiöser Minderheiten durch Toleranzedikte und im Rahmen von Friedensverträgen (z.B. Augsburger Religionsfrieden von 1555; Westfälische Frieden von 1648), so entwickelte sich seit dem Wiener Kongreß durch zwischenstaatliche Verträge ein völkerrechtlicher Schutz auch für nationale Minderheiten. Nach dem ersten Weltkrieg wurden höchst unterschiedliche Schutzregelungen für ethnische und religiöse Minderheiten durch völkerrechtliche Abkommen getroffen, die freilich im Konfliktfall oft wenig Bestand hatten. Nach dem zweiten Weltkrieg bot sich mit der Charta der Vereinten Nationen und mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte die Chance, den Minderheitenschutz völkerrechtlich zu verbessern, eine Chance, die zunächst nur halbherzig und zurückhaltend ergriffen wurde (s.u.). Zudem ist der völkerrechtliche Begriff der „Minderheit“ nie exakt festgelegt worden, und insbesondere ist strittig, ob der Minderheitenschutz sich auch auf Nichtstaatsangehörige (wie „Gastarbeiter“ und Flüchtlinge) bezieht und erst recht ist offen, ob diskriminierte soziale Randgruppen, wie Schwule und Lesben, nicht auch einen Minderheitenschutz reklamieren können. Inzwischen mehren sich aber die Stimmen, die hier eine nachhaltige Verbesserung fordern. In diesem Kontext nun entsteht die Forderung, Minderheiten durch kollektive Menschenrechte zu schützen.

German to English: Prawo, filozofia General field: Law/Patents
Translation - English Georg Lohmann "Collective" human rights for the protection of minorities?

Why "collective" human rights?

Protection of minorities is, without a doubt, a current and worldwide political problem. Traditionally, "minorities" were thought of as religiously, ethnically, or linguistically defined groups of people which wanted to protect their shared identity and particular way of living against the majority. The history of Europe and the world in the last 200 years has been full of conflicts resulting from the pressure exerted by majorities on minorities; also long has been the history of efforts made to regulate such conflicts and to legally protect minorities. First, there was legal protection of religious minorities, effected through edicts of toleration and within the framework of peace treaties (e.g. the 1555 Peace of Augsburg, the 1648 Peace of Westphalia); then, since the Congress of Vienna, through cross-national agreements, protective measures of international law (völkerrechtlicher Schutz) were also developed for national minorities. After World War I, international agreements were made concerning a great variety of rules for the protection (Schutzregelungen) of ethnic and religious minorities; admittedly, in a case of conflict these regulations frequently did not last long. After World War II, the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights offered an opportunity to improve the protection of minorities. That opportunity was later only half-heartedly and reservedly embraced (see below). Besides, in the field of international law, the concept of a "minority" has never been quite fixed, or at least it has been contended whether protection of minorities extends itself to non-citizens (e.g. "Gastarbeiter" and refugees), and even more so, if discriminated marginal social groups such as gays and lesbians can invoke it. In the meantime, there appear more and more voices for a steady improvement in that field. It is in that context that the current call for the collective protection of human rights has been made.